Category Archives: Hebrews

Our Great Salvation (Psalms 8 and Hebrews 2)

By Rev. Lance Filio Introduction There is an old game in the newspaper magazine I’ve enjoyed playing when I was young. A popular cartoonist named Larry Alcala made them. Larry created a cartoon segment in The Sunday Times called Slice of Life. In his comics segment, he illustrates the busy everyday life in the Philippines. […]

Read More

Christ is the Lord of Sabbath (Exodus 31:12-18 at Hebrews 4:1-11; Mark 2:23-28)

  By Rev. Lance Filio   The Sign of Rest   When summer comes, the change in season is most welcome. The summer heat prompts us to happily visit the latest and most exotic beaches and resort. For most people, it has become a sign of rest and recreation. A time of a long vacation […]

Read More

Christ is Better (Psalms 110 and Hebrews 1:1-2)

By Rev. Lance Filio Introduction Growing up, my parents restricted my lifestyle. So I learned to live within the means. Because of our small family budget, we adjusted and spent only on essentials. I have no complaints. When I was young, I never wanted more, so I settled with what we have. Yet as I […]

Read More

Ang Mabuting Araw ni Haring Abram

Rev. Lance Filio• May 1, 2016 Dito makikita natin sa larawan ni Abraham ang katunayan kay Kristo na ating Hari at Tagapagligtas. Hindi alintana ang kapahamakang sasalubungin, pinili ng Dios Anak ang daan ng kamatayan at paghihirap, madala lamang tayo na kanyang mga pinili para sa kaligtasan, mula sa kapahamakan tungo sa kaligtasan: Sapagka’t nang tayo […]

Read More

Ang Paghahanda sa Manlalakbay

  Rev. Lance Filio• April 3, 2016 Ang Paghahanda sa Manlalakbay Katulad nating mga nanamapalataya sa ilalim ng kasunduan kay Kristo, si Abraham ay nabuhay din sa kasunduan ng biyaya. Bagama’t ang katunayan ang nasa atin at kay Abraham ang pasimula ng pangako. Tayo, kasama niya, ay mga manlalakbay lamang sa lupa ngunit mga mamayanan naman […]

Post Tagged with , , , ,
Read More

Si Kristo: Ang Panginoon ng Sabbath

Rev. Lance Filio • December 27, 2015 Ang Palatandaan ng Kapahingahan Sa tuwing sasapit ang bagong taon, karamihan sa atin ay nagdiriwang sa pamamagitan ng pagaalala sa mga naging pagpapala ng mga araw na dala ng kasalukuyang taon kasabay ng pangangako sa bagay na gagawing pagbabago sa darating na bagong taon. Puno ng pagasa, ang pagpapalit […]

Post Tagged with , ,
Read More

Si Kristo ang Katapusan ng Kautusan

  Rev. Lance Filio • December 6, 2015 Sino ang tagapamagitan ng luma at bagong tipan? Ayon sa kasaysayan ng pagkakaloob ng mga kautusan sa bayang Israel mula ng Dios duon sa bundok ng Sinai, ang mga tao ay binalot ng takot sa pagkarinig ang mga hinihinging pagsunod mula sa kanila patungkol sa mga kautusang binanggit […]

Read More

Ang Tawag ng Pananampalataya: Masdan Natin si Hesus!

  Hebrews 12:2 (text); John 3:14; Numbers 21:9 Rev. Lance Filio • January 25, 2015 1. Sa anong klaseng pananampalataya ba tayo tinatawag na Dios patungkol kay Hesus? Hindi tayo tinatawag na Dios upang manamapalataya sa ating sariling pagsampalataya sapagkat ito ay maituturing na pagtitiwala sa sariling paggawa (ang sumampalataya) at alam natin mula sa Ephesians […]

Post Tagged with , ,
Read More