Tag Archives: Holy Week

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Rev. Lance Filio• March 27, 2016 Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo gayundin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ay katotohanan sa atin na tayo ay matatalikod sa mga kasalanan at magtatagumpay dito at gayundin naman, ang pagalalay ng mga gawa ng kabanalan bilang pasasalamat sa Dios na ating manunubos. Ito ay […]

Read More

Ang Buhay na Handog

Rev. Paulo Vasquez • March 20, 2016 (sermon delivered at ZCRC Pasig) Audio sermon link: Ang Buhay na Handog                

Read More

Ang Kamatayan sa Krus

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Kamatayan sa Krus Ano ba ang kahalagahan ng dugo? Bakit mahalaga na dumanak ng dugo upang mapagbayaran ang kasalanan? Sa paglipat ng lumang tipan tungo sa bagong tipan, isang malahagang bagay ang ipinakilala sa atin ng Banal na Kasulatan, ang dugo ng hayop ang hindi sapat upang mapagbayaran ang […]

Read More

Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan

Rev. Lance Filio• February 28, 2016 Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan   Bagamat ang pag-ibig ng Dios ang naging batayan ng ating kaligtasan, ang kanyang katuwiran naman ang naging dahilan kung bakit kinailangan ng kamatayan ng Anak ng Dios para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng makasalanan ang […]

Post Tagged with , ,
Read More
<